Eldningsförbud råder, enligt Länsstyrelsens föreskrift, i de delar av Blekinge län där brandrisken, enligt SMHI:s prognos, är stor eller mycket stor.

Observera att räddningstjänsterna i länet kan utfärda eldningsförbud även i områden som ej omfattas av Länsstyrelsens eldningsförbud

Grillning är då eldningsförbud råder endast tillåten i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser. Med ”för ändamålet framtagna grillar” menas vanliga kol-, gas- och elgrillar som kan köpas i butiker.

Engångsgrillar
Får användas men särskild försiktighet bör iakttas då dessa grillar ej har samma säkerhet som en vanlig grill. Med ”särskilt iordningsställd grillplats” menas en av kommunen eller markägaren iordningsställd grillplats i betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte detta krav. Din lokala kommun kan ha egna lokala regler om engångsgrillar, se mer på respektive kommuns hemsida.

På NYHETERsto under /SAMHÄLLSINFORMATION/ finns aktuell information om eventuellt eldningsförbud i STO